Postopek elektronske priglasitve kozmetičnih izdelkov

Vsi izdelki, ki se prodajajo v Sloveniji (čeprav so že registrirani v drugih državah EU), registrirani na Uradu za kemikalije.

Elektronska priglasitev informacij o kozmetičnem izdelku bo v celoti zamenjala postopke priglasitve kozmetičnih izdelkov, ki se trenutno izvajajo v posamezni državi članici Evropske unije. Elektronsko priglasitev kozmetičnih izdelkov na Evropsko komisijo bo potrebno opraviti tudi za kozmetične izdelke, ki so že bili priglašeni v skladu z Direktivo 76/768/EGS.

Odgovorna oseba mora opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka na Evropsko komisijo preden je kozmetični izdelek dan na trg.

 

Odgovorna oseba v elektronski obliki na Evropsko komisijo predloži naslednje informacije:

1. kategorijo kozmetičnega izdelka in njegovo ime ali imena, ki omogočajo njegovo specifično identifikacijo;

2. ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku vselej dostopna;

3. državo izvora v primeru uvoza;

4. državo članico, v kateri se bo kozmetični izdelek dal na trg;

5. kontaktne podatke fizične osebe, s katero se po potrebi lahko stopi v stik;

6. prisotnost snovi v obliki nanomaterialov

7. ime in CAS številko ali ES številko snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorije 1A ali 1B;

8. okvirno formulacijo, ki omogoča hitro in ustrezno zdravljenje v primeru težav.

 

Ko je kozmetični izdelek dan na trg, odgovorna oseba Evropski komisiji posreduje originalne podatke glede označb oziroma v primeru čitljivosti fotografijo le teh.
Distributer opravi elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka v primeru, da omogoči dostopnost kozmetičnega izdelka na trgu v državi članici, ki se že prodaja v drugi državi članici, in na svojo pobudo prevede podatke na označbi na izdelku,da se uskladi z nacionalno zakonodajo. Obveznost elektronske priglasitve za distributerje velja od 11. julija 2013.

Distributer v elektronski obliki na Evropsko komisijo predloži naslednje informacije:

1. kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici odkoder je kozmetični izdelek odposlan in ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;

2. državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;

3. svoje ime in naslov;

4. ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej na voljo;

Elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka se opravi preko spletnega notifikacijskega portala za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP), ki je že dostopen od 11. januarja 2012. Uporaba CPNP portala bo obvezna od 11. julija 2013.

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila priročnik za uporabo CPNP portala in povezavo za dostop do portala.

Postopek elektronske priglasitve kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale

Prisotnost snovi v obliki nanomaterialov v kozmetičnem izdelku mora odgovorna oseba priglasiti v okviru elektronske predložitve informacij o kozmetičnem izdelku (13. člen). Poleg priglasitve iz 13. člena pa mora odgovorna oseba tudi obvestiti Evropsko komisijo o kozmetičnem izdelku, ki vsebuje nanomateriale (16. člen).

Priglasitev kozmetičnega izdelka z vsebnostjo nanomaterialov, ki so že dostopni na trgu, mora odgovorna oseba opraviti v roku šestih mesecev, in sicer od 11. januarja 2013 naprej. Nove kozmetične izdelke z vsebnostjo nanomaterialov pa mora odgovorna oseba priglasiti šest mesecev prej, preden se ti izdelki dajo na trg.

Odgovorni osebi ni treba opraviti priglasitve v primeru, da se nanomateriali uporabljajo kot barvila, UV-filtri in konzervansi.

Odgovorna oseba v elektronski obliki na Evropsko komisijo predloži naslednje informacije:

1. identifikacija nanomateriala, vključno z njegovim kemijskim imenom (IUPAC) in drugimi deskriptorji;

2. specifikacija nanomateriala, vključno z velikostjo delcev, fizikalne in kemijske lastnosti;

3. ocena količin nanomateriala v kozmetičnih izdelkih, ki se nameravajo letno dati na trg;

4. toksikološki profil nanomateriala;

5. varnostni podatki o nanomaterialu povezani s kategorijo kozmetičnih izdelkov, v katerih so uporabljeni;

6. razumno predvidljivi pogoje izpostavljenosti.