Odgovorna oseba je glede na Uredbo (ES) št. 1223/2009 odgovorna za
•     Proizvodnjo v skladu z dobro proizvodno prakso;
•     oceno varnosti;
•     izpolnjevanje zahtev  dokumentacije z informacijami o izdelku;
•     izpolnjevanje zahtev  določbe o vzorčenju in analizi ;
•     izpolnjevanje zahtev  glede priglasitve ;
•     izpolnjevanje zahtev  glede omejitve za snovi opredeljene v direktivi;
•     izpolnjevanje zahtev  glede testiranj na živalih;
•     izpolnjevanje zahtev  glede označevanj;
•     izpolnjevanje zahtev  v zvezi z navedbami na izdelkih;
•     izpolnjevanje zahtev  glede dostopa do informacij za javnost;
•     izpolnjevanje zahtev  glede obveščanje o resnih neželenih učinkih;
•     izpolnjevanje zahtev  v zvezi z informacijami o snoveh.


Slovenska zakonodaja
Za ustreznost kozmetičnega proizvoda je odgovoren dobavitelj, t.j. je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

 • proizvaja kozmetične proizvode,
 • se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na kozmetičnih proizvodih predstavlja kot njihov proizvajalec,
 • kakorkoli spremeni sestavo kozmetičnih proizvodov ali vsebino označb, predpisanih s tem zakonom,
 • je proizvajalčev zastopnik oziroma uvoznik, če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji.

Za upoštevanje navodil za pravilno ravnanje, s katerimi je opremljen kozmetični proizvod, je odgovorna tudi vsaka druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z njimi.

Pred dajanjem v promet, mora dobavitelj na naslovu navedenem na kozmetičnem proizvodu zagotoviti dokumentacijo s podatki o kozmetičnem proizvodu.

Dokumentacija s podatki o kozmetičnem proizvodu mora biti zdravstvenemu inšpektorju ali uradu, dostopna v slovenskem ali drugem inšpektorju razumljivem jeziku. Oblika, v kateri so ti podatki na razpolago inšpektorjem, je lahko poljubna, omogočati pa mora hiter in enostaven vpogled v predpisane podatke.

EU ZAKONODAJA
Na trg se lahko dajo samo kozmetični izdelki, za katere je v Evropski uniji določena odgovorna pravna ali fizična oseba.

Odgovorna oseba  (Uredbo (ES) št. 1223/2009, čl .4):
za kozmetični izdelek, ki je proizveden v Evropski uniji, je proizvajalec s sedežem v EU, za uvoženi kozmetični izdelek pa je odgovorna oseba uvoznik. Proizvajalec ali uvoznik lahko za odgovorno osebo pisno imenuje tudi osebo s sedežem v EU in ki mora to pisno sprejeti.

Proizvajalec ali uvoznik mora:

 • imeti izdelano oceno varnosti in sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka;
 • hraniti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku (10 let);
 • opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka na Evropsko komisijo;
 • opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka, ki vsebuje snovi v obliki nanomateriala na Evropsko komisijo;
 • označiti kozmetični izdelek v skladu z veljavno zakonodajo;
 • poročati o resnem neželenem učinku kozmetičnega izdelka.

Distributer je odgovorna oseba, kadar da na trg kozmetični izdelek s svojim imenom ali pod svojo blagovno znamko ali če izdelek, ki je že na trgu, spremeni tako, da to vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami. Prevod informacij o kozmetičnem izdelku, ki je že na trgu, se ne šteje za tako spremembo izdelka, ki lahko vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami iz uredbe.

Distributer mora zagotoviti, da:

 • je kozmetični izdelek označen v skladu z veljavno zakonodajo;
 • so izpolnjene vse zahteve glede jezika;
 • kozmetičnemu izdelku ni pretekel datum minimalnega trajanja;
 • pogoji skladiščenja in prevoza ne ogrožajo njegove skladnosti z zahtevami uredbe;
 • poročati o resnem neželenem učinku kozmetičnega izdelka.